Přednáška o historii finanční stráže v Krompachu

Jaroslav Beneš 03.10.2018

V pátek na den sv. Václava se uskutečnila v obecním úřadě v Krompachu přednáška o Historii finanční stráže se zaměřením na oblast Lužických hor. Přednášejícím byl br. Jaroslav Beneš z naší mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské, který přednášel ve stejnokroji ministerského inspektora finanční stráže. Spolu s ním přijel i br. Tomáš Pilvousek ve stejnokroji vrchního respicienta finanční stráže. Oba stejnokroje vhodně přednášku doplňovaly.

Přednášku uvedl starosta obce, pan František Chadima, který se o její provedení také velmi zasloužil. Vlastní přednáška začala po 18. hodině a byla rozdělena do tří kapitol. V první části seznámil br. Jaroslav Beneš přítomné s charakteristikou sboru finanční stráže, jejími hlavními úkoly a její historií. Počátek historie sboru se váže k letům 1842 a 1843, kdy byla finanční stráž založena. Dále pokračovala přednáška přehledem základních milníků v historickém vývoji finanční stráže od doby Habsburské monarchie až do definitivního zrušení sboru v roce 1949.

Poté následovala druhá část přednášky, kdy byli posluchači podrobně seznámeni s jednotlivými výkonnými úřady finanční stráže v Lužických horách, tedy s jednotlivými inspektoráty, odděleními a celními úřady. Nejvíce zajímavý byl pro posluchače popis historie oddělení a celního úřadu v Krompachu. Zde se rozpoutala i největší diskuse.

V poslední části přednášky bylo ukázáno zapojení příslušníků finanční stráže z Lužických hor do struktury Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939.

V průběhu přednášky i po jejím skončení se neformálně o thematu diskutovalo. Přednáška byla hojně navštívena obecenstvem, zúčastnilo se jí více než 40 posluchačů. Bylo vidět, že téma posluchače zaujalo a tak se s panem starostou probírala i alternativa zopakování této akce v budoucnu.

Obec Krompach je tradičním místem, kde sídlila finanční stráž. Finanční strážci se podíleli na chodu obce a přispívali v minulosti i k jejímu rozkvětu. Nejlepším příkladem je jistě pomník našeho prvního presidenta, pana Tomáše Masaryka, které jen díky příslušníkům finanční stráže byl zbudován a v Krompachu odhalen 28. října 1948. V té době se již totiž odhalovalo zcela jiné pomníky. Zásluhou nynějšího vedení obce a pana starosty Chadimy byl pomník nedávno znovuobnoven. Za to mu patří velký dík.

Můžeme tedy s klidným srdcem říci, že celá akce se líbila jak posluchačům, tak organisátorům.