Cedule potravní daně na čáře z Brna Černovic

Plechová cedule, která před druhou světovou válkou označovala úřad potravní daně na Čáře v Brně Černovicích.

Co to byla potravní daň? Slovní spojení, které nám dnes již mnoho neříká. Potravní daň má své kořeny hluboko ve středověku, v moderní době byla uzákoněna v Rakousku-Uhersku roce 1829, kdy se vybírala na hranicích velkých měst. Na území budoucího Československa se jednalo o Prahu a Brno a od roku 1850 i Bratislavu. Tato města byla prohlášena za tzv. uzavřená a po jejich obvodě byly postaveny úřady potravní daně. Pokud ten, kdo přijížděl do města a vezl určité potraviny, musel za ně zaplatit stanovenou daň. Potravní daň na čáře byla historickým přežitkem a zdůvodňovala se tím, že obyvatelstvo větších měst má větší příjmy a může tedy nést vyšší daně, které se na ně přenáší ve formě vyšších cen potravin. Pokud někdo městem jen procházel a zbožím se prokázal i při odchodu z města, byla mu proti potvrzení daň vrácena. Již na konci habsburské monarchie se uvažovalo o zrušení potravní daně, k čemuž ale nakonec nedošlo. Po vzniku Československa k jejímu zrušení také nedošlo, naopak, na začátku 20. let byla nově zreorganizována a fungovala po celé trvání meziválečné republiky.

Na výběru potravní daně se podíleli, už od doby monarchie, i příslušníci finanční stráže. I když na potravní dani nesloužili výlučně finanční strážci, tak tato nepopulární daň a služba pověsti sboru příliš neprospívala.

Potravní daň na čáře byla zrušena až v době druhé světové války. V Protektorátu Čechy a Morava došlo k jejímu zrušení dnem 28. května 1942, na Slovensku byla zrušena až od 1. července 1944. Po osvobození a obnovení republiky již nebyla potravní daň obnovena. Prezident Dr. Beneš svým dekretem č. 128/1945 Sb. o dočasné územní organizaci některých finančních úřadů určil, že zrušeníúřadů potravní daně na čáře zůstává i nadále v platnosti. Jelikož byl v Československu obnovený právní stav k 29. září 1938, kdy ještě potravní daň fungovala, bylo její zrušení de iure provedené až v zákoně č. 30/1946 Sb. o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.

Na přístupových cestách do Brna bylo rozmístěno několik úřadů pro vybírání potravní daně. V první polovině 30. let minulého století pracovaly úřady potravní daně v Černovicích, Komárově (na jatkách), v Komíně, Malé Klajdůvce, Maloměřicích, na nádraží, na Olomoucké ulici, v Pisárkách, Řečkovicích a na Vídeňské a Vranovské cestě. Některé úřady měly i své pobočky na různých dalších místech. Cedule z úřadu potravní daně v Brně Černovicích pochází pravděpodobně z 30. let minulého století, není smaltovaná, ale malovaná na plechu. Na výšku měří 80, na šířku pak 60 centimetrů. Cedule je unikátní, neznáme žádnou jinou dochovanou ceduli označující úřad potravní daně na našem území. Jde tak možná o jedinou dochovanou ceduli svého druhu. Ale rádi bychom se mýlili…


Cedule označující Úřad potravní daně na čáře v Brně – Černovicích

Srovnání velikostí cedulí označující důchodkový kontrolní úřad a úřad potravní daně.

Ukázka z tarifu potravní daně v Brně z roku 1906.